• Gecontroleerde, gecertificeerde shop

Algemene Voorwaarden

van Grandel Beautyness B.V. (hierna: DR. GRANDEL), Ossenberg 3, 3825 EL Amersfoort, voor verkoop via de DR. GRANDEL online shop.BTW-identificatienummer: NL804924120B01. KvK nr. 31045429

1.1    Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) zijn exclusief van toepassing op alle koopovereenkomsten die DR. GRANDEL sluit met consumentkopers die waren kopen uit haar online shop die is te bereiken via https://www.grandel.nl/ (hierna: de Onlineshop).

1.2    Klant(en) is (zijn) de consumentkoper(s) die niet handelt (handelen) in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3    In geval van conflict tussen individuele contractuele afspraken die DR. GRANDEL met Klanten heeft gemaakt en één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleren de individuele contractuele afspraken. Van de Voorwaarden afwijkende afspraken zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door DR. GRANDEL zijn aanvaard.

2.1    Tussen Klanten en DR. GRANDEL komt ten aanzien van het in de Onlineshop getoonde assortiment van waren en diensten een koopovereenkomst tot stand, doordat de Klant de electronische bestelprocedure op de website van de Onlineshop doorloopt, en uiteindelijk op de knop "bestellen met betalingsverplichting" klikt. De Klant ontvangt daaropvolgend een orderbevestiging.

3.1    Alle betalingsverplichtingen zijn in euro verschuldigd. Alle prijzen zijn eindprijzen en omvatten in het bijzonder de betreffende wettelijk geldige omzetbelasting.

3.2    Voor zover niet anders aangegeven, zijn de prijzen exclusief bezorg- en verzendkosten. De door de Klant verschuldigde bezorg- en verzendkosten worden als vast bedrag aangegeven en zijn te raadplegen door te klikken op de mededeling "exclusief verzendkosten" en kunnen ook in het elektronische bestelproces worden weergegeven. Kosten voor de verpakking zijn in het aangegeven vaste bedrag voor verzendkosten inbegrepen.

3.3    De koopprijs vermeerderd met het vaste bedrag voor verzendkosten (hierna: de Totaalprijs) is bij betaling met creditcard of iDEAL direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. Betaling van de Totaalprijs is mogelijk met diverse creditcards of via iDEAL.

Per iDEAL
Met iDEAL kunnen de online aankopen vertrouwd, veilig en gemakkelijk worden betaald. Een internetbankklant kan gebruikmaken van iDEAL zonder dat aanmelding daarvoor noodzakelijk is. Deelnemende banken zijn: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers.

Creditcard
Ingeval van een betaling met een creditcard, wordt de creditcard tegelijk met het verzenden van de orderbevestiging belast.

Als DR. GRANDEL en de Klant in afzonderlijke gevallen vooruitbetaling overeenkomen, dient de Totaalprijs binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te zijn voldaan, voor zover er geen andere datum is overeengekomen.

3.4    Ingeval van achterstallige betaling is DR. GRANDEL gerechtigd wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.

3.5    De Klant kan op een recht tot weigering van betaling of een recht van terughouding alleen aanspraak maken wegens een tegenvordering die op dezelfde contractuele relatie berust. Verrekeningen zijn alleen geoorloofd als deze niet door DR. GRANDEL worden betwist dan wel worden erkend of door een bevoegde rechtbank definitief zijn vastgesteld.

4.1     Ingeval van betaling per creditcard of bij betaling op rekening bedraagt de levertijd een tot drie werkdagen, voor zover over de beschikbaarheid van de artikelen in de productbeschrijving niets anders is vermeld.

Ingeval van betaling per iDEAL geschiedt verzending van de artikelen na bijschrijving van de Totaalprijs op de bankrekening die DR. GRANDEL daartoe heeft aangewezen, uiterlijk binnen 30 dagen, doch uitsluitend voor zover over de beschikbaarheid van de artikelen in de productbeschrijving niets anders is vermeld.

4.2    Levering van de artikelen geschiedt per post of per expeditiebedrijf aan het door de Klant opgegeven adres en vindt uitsluitend binnen Nederland plaats.

4.3    DR. GRANDEL heeft bij gepaste inachtneming van de belangen van de Klant het recht de levering in gedeelten uit te voeren. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, worden de Klant naast het eenmalige vaste bedrag voor de verzendkosten verder geen verzendkosten in rekening gebracht.

4.4    Het risico ten aanzien van de artikelen gaat over na levering aan de Klant, waaronder levering aan derden die het namens de Klant in ontvangst nemen (zoals buren) of levering op een ophaalpunt indien de Klant niet zelf rechtstreeks de artikelen in ontvangst neemt.

4.5    Vertraging, ontstaan aan de zijde van de Klant bij het in ontvangst nemen, komt voor risico van de Klant, waarbij DR. GRANDEL wordt geacht tijdig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

4.6    Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering. Bij keuze voor de betalingsmethode PayPal is echter het adres bepalend dat de klant tijdens de betaling bij PayPal aangeeft.

Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht binnen veertien dagen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, ingaande op de dag waarop de Klant of een door hem benoemde derde die niet transporteur is, de laatste artikelen in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant DR. GRANDEL, (Ossenberg 3, 3825 EL Amersfoort, telefoon: +49 821 3202 153, e-mail: contact@grandel.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van het besluit de overeenkomst te herroepen. De Klant kan daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Ter inachtneming van de herroepingstermijn dient de Klant de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping

Ingeval de Klant de overeenkomst herroept, dient DR. GRANDEL de daarmee verband houdende Totaalprijs, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat de Klant een alternatieve wijze van levering dan de door DR. GRANDEL aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), aan hem terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over de herroeping van de overeenkomst is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt DR. GRANDEL hetzelfde betaalmiddel dat de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; in geen geval worden in verband met de terugbetaling kosten aan de Klant in rekening gebracht.

DR. GRANDEL is gerechtigd terugbetaling op te schorten totdat de artikelen retour zijn ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond de artikelen retour te hebben gezonden.

De Klant dient de geleverde artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na DR. GRANDEL van de herroeping van de overeenkomst in kennis te hebben gesteld, aan DR. GRANDEL terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien de Klant de artikelen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

DR. GRANDEL draagt de kosten van retournering van de artikelen.

DR. GRANDEL staat slechts in voor een eventueel waardeverlies van de artikelen als dit waardeverlies te wijten is aan een omgang die voor het controleren van de hoedanigheid, eigenschappen en functie van de artikelen niet vereist is.

DR. GRANDEL behoudt het eigendom van de artikelen voor tot volledige betaling van de Totaalprijs heeft plaatsgevonden.

7.1    De garantie richt zich naar de wettelijke bepalingen.

7.2    De bestelde artikelen kunnen als gevolg van de technisch beperkte weergavemogelijkheden enigszins en binnen redelijke grenzen van de op internet afgebeelde artikelen afwijken, waarbij in het bijzonder kleurafwijkingen kunnen optreden.

8.1    De aansprakelijkheid van DR. GRANDEL wordt beheerst door het wettelijke regime.

Door DR. GRANDEL worden klantgegevens in het kader van de afhandeling van overeenkomsten verzameld, opgeslagen en verwerkt met in achtneming van en in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Met betrekking tot de details verwijst DR. GRANDEL naar de privacybepalingen die op de websites van DR. GRANDEL zijn vastgelegd en daar te allen tijde kunnen worden opgevraagd.   Naar de privacyverklaring

10.1    De verbintenissen voortvloeiend uit en in verband met deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

10.2    Ingeval de Klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland heeft verplaatst of zijn woonplaats dan wel gewone verblijfplaats op het tijdstip van de instelling van de vordering niet bekend is, is voor alle direct of indirect uit deze contractuele relatie voortvloeiende geschillen de plaats van vestiging van DR. GRANDEL de zetel van de exclusief bevoegde rechtbank. DR. GRANDEL is echter ook gerechtigd bij de algemeen bevoegde rechtbank van de Klant een rechtsvordering in te stellen.

Vanaf 15 februari 2016 stelt de EU Commissie een platform voor online schikking (OS) tot schikking buiten rechte ter beschikking waar de Klant een geschil kan voorleggen. Dit schikkingsplatform is via de externe link 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

bereikbaar.

DR. GRANDEL is verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie. Stand: 02/2017

Algemene Voorwaarden:
Naar de klantinformatie voor verkoop via de Grandel Beautyness B.V. onlineshop


Klantaccount
Nog geen klantaccount?

Nieuwe klanten kunnen zich hier snel en gemakkelijk direct aanmelden voor een klantaccount.